Rekomendacja na stanowisko GIODO

Podczas 90. posiedzenia Sejmu poseł Dorota Rutkowska rekomendowała kandydaturę dr Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych zgłoszoną przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W głosowaniu wzięło udział 427 posłów. Edyta Bielak-Jomaa uzyskała 236 głosów (wymagana większość bezwzględna to 214 głosów).

Na kontrkandydata, Sylweriusza Marcina Królaka zgłoszonego przez SLD głosowało 36 posłów. Po uzyskaniu zgody Senatu RP Edyta Bielek-Jomaa została powołana przez Sejm na stanowisko GIODO i 22 kwietnia 2015 r. złożyła ślubowanie. Poprzednik, Wojciech Rafał Wiewiórowski został odwołany z pełnionej funkcji z racji powierzenia mu stanowiska zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych osobowych.

$1FA9 

Poniżej treść wystąpienia poseł Doroty Rutkowskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. zaczerpnięta ze Stenogramu z 90. Posiedzenia Sejmu RP.

$58B9

 

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić i rekomendować Wysokiej Izbie kandydaturę doktor Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dok­tor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy tej uczelni.

Doktor Edyta Bielak-Jomaa zainicjowała utwo­rzenie i od podstaw zorganizowała Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych na Uniwersyte­cie Łódzkim, którymi kieruje od 2012 r. Jest też twór­cą, a obecnie kierownikiem Centrum Ochrony Da­nych Osobowych i Zarządzania Informacją, które od 2013 r. działa na podstawie porozumienia z general­nym inspektorem ochrony danych osobowych jako wzorcowa placówka naukowo-badawczo-szkoleniowa. Wykłada prawo ochrony danych osobowych, prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, proble­matykę bezrobocia i prawa socjalnego oraz europej­skie prawo socjalne w ramach studiów podyplomo­wych organizowanych dla prawników oraz pracow­ników urzędów państwowych i samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Doktor Edyta Bielak-Jomaa jest autorem ponad 20 publikacji naukowych. Zwrócę uwagę na tytuły merytoryczne: „Ochrona danych osobowych bezro­botnych i poszukujących pracy”, „Zasady przetwa­rzania danych osobowych bezrobotnych”, „Charakter prawny upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych w podmiotach leczniczych”. W dru­ku znajdują się kolejne publikacje, takie jak „Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekru­tacji sędziego”, „Ewolucja przepisów dotyczących danych osobowych kandydatów do pracy i pracowni­ków”, a także „Komentarz do ustawy o ochronie da­nych osobowych”.

Nasza kandydatka jest także organizatorem wie­lu konferencji naukowych. Tematyka konferencji pokazuje szerokie spek­trum wiedzy i zainteresowań doktor Bielak-Jomaa. Warto wspomnieć o niektórych obszarach, takich jak: ochrona danych osobowych w działalności koś­ciołów i innych związków wyznaniowych, ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska – gra­nice przywileju medialnego, dane medyczne – granice wykorzystywania i ochrona, ochrona danych osobo­wych a wybory, sędzia – osoba publiczna czy prywat­na, granice dostępu do informacji publicznej i ochro­ny danych osobowych. Obszary, którymi zajmuje się szczególnie, to ochrona danych osobowych w zatrud­nieniu czy – temat po raz pierwszy podjęty w litera­turze – ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jest osobą o nieskazitelnym charakterze, po­wszechnie szanowaną, która znakomicie łączy pracę zawodową z pasją badawczą. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim – w stopniu komunikatyw­nym, doskonali niemiecki.

Połączenie ogromnej wiedzy merytorycznej, do­świadczenia i działalności naukowej predestynuje panią dr Edytę Bielak-Jomaa do pełnienia funkcji generalnego inspektora ochrony danych osobowych, dlatego też rekomendujemy tę właśnie kandydaturę. Dziękuję bardzo.

$926B