Przedstawiciele państw Trójkąta Weimarskiego w Krakowie

8C0A2036p.viewPosiedzenie Trójstronne Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej i Niemieckiego Bundestagu odbyło się w Krakowie 4 i 5 lipca br. W składzie polskiej delegacji znalazła się Dorota Rutkowska, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej. Tematami spotkania były: przyszłość Unii Europejskiej w kontekście reform Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejska Polityka Sąsiedztwa – wymiar południowy i partnerstwo wschodnie, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – wyzwania i perspektywy.

– Europa i świat stają ciągle przed nowymi wyzwaniami. Zmienia się kształt Unii Europejskiej i jej wewnętrzne uwarunkowania. Współpraca Francji, Niemiec i Polski jest dziś wielką wartością. Nasze trzy kraje mogą mieć niejednokrotnie różne podejścia do wielu spraw, co wynika z różnej perspektywy i doświadczeń, lecz dyskusja i wymiana opinii zawsze zbliża i ułatwia wzajemne zrozumienie – mówiła w Krakowie marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, która przewodniczyła obradom.

Przedstawiciele trzech państw zgodnie twierdzili, że dialog i współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego należy kontynuować i rozwijać. Zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Francji Claude Bartolone posiedzenie było okazją do wymiany poglądów o potrzebie wzmocnienia Unii Europejskiej i jej kontaktu z obywatelami, a także o konieczności zwiększenia w tym kontekście roli parlamentów narodowych. Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert mówił, jak ważne jest utrzymywanie regularnych kontaktów między parlamentami Polski i Niemiec, podkreślając, że trójstronna formuła jest bardzo dobrym uzupełnieniem tej współpracy. Swoją uwagę skupił również na imponującej zbieżność stanowisk i ocen prezentowanych przez przedstawicieli wszystkich trzech parlamentów.

Dyskusja przedstawicieli prezydiów parlamentów Polski, Niemiec oraz Francji dotyczyła też procesu pogłębienia integracji europejskiej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. Uczestnicy spotkania odnieśli się do przyjętych już rozwiązań, takich jak tzw. sześciopak czy pakt fiskalny oraz rozpoczętych prac w zakresie unii bankowej. Obradujący wymienili także poglądy na temat roli parlamentów narodowych w procesie zachodzących zmian we wspólnocie. Zgodzili się, że parlamentarzyści jako przedstawiciele społeczeństwa, powinni aktywnie współpracować m.in. na rzecz legitymacji demokratycznej proponowanych rozwiązań wspólnotowych i przybliżania Unii obywatelom. Pozytywnie odnieśli się do pomysłu równomiernego wzmacniania narodowych zdolności obronnych we wszystkich państwach członkowskich. W ocenie polskiej delegacji tematyka obronności powinna być powiązana z kwestiami finansowymi i gospodarczymi, a rozwój badań w sferze obronności powinien wspierać tworzenie gospodarki opartej na wiedzy.

Trójkąt Weimarski powstał w 1991 r. w Weimarze podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Celem współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego było ustanowienie forum trójstronnych konsultacji politycznych, przezwyciężenie linii podziałów w Europie i wsparcie Polski w jej dążeniach do integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Obecnie współpraca funkcjonuje na najwyższym szczeblu szefów państw i rządów. Rozszerzono współpracę m.in. na resorty obrony narodowej, finansów i płaszczyznę parlamentarną. W ramach Trójkąta Weimarskiego rozwijają się również kontakty kulturalne, współpraca partnerska miast i regionów oraz wymiana młodzieży.

W skład polskiej delegacji wchodzili: Ewa Kopacz – marszałek Sejmu RP, wicemarszałkowie Sejmu RP: Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka i Jerzy Wenderlich, Agnieszka Pomaska – przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Dorota Rutkowska – przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej oraz Marek Krząkała – przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej.tró

fot. Krzysztof Białoskórski