Polska i Francja przy okrągłym stole

Poseł Dorota Rutkowska, przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej, wzięła udział w Okrągłym stole francusko-polskim „Polityka bezpieczeństwa Francji i Polski: nowe dziedziny współpracy”, który odbył się 13 grudnia 2012 r. Spotkanie zorganizowane zostało przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Institut de Relations Internationales et Strategiqes (IRIS), we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Francji. Poświęcone było omówieniu możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy w dziedzinach, w których do tej pory oba nasze kraje nie podejmowały intensywnej kooperacji.

Wprowadzenie do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym, a więc francuskich doświadczeniach z energią nuklearną i przyszłości eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce, przedstawiły: Florence Mangin z Departamentu Planowania MSZ Francji, była Przedstawiciel Francji przy ONZ oraz Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ RP.

Dyskusję na temat bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście wspierania demokracji, doświadczeń „arabskiej wiosny”, a także modelu przyszłych relacji UE i Rosji rozpoczęli Maxime Lefebvre z Departamentu Planowania MSW Francji oraz Krzysztof Olędzki, ambasador ds. agendy demkratyzacyjnej MSZ RP.

Ostatni panel poświęcony możliwościom współpracy przemysłów obronnych Polski i Francji zainicjowali: Nicolas Bays, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, a ze strony polskiej płk Zbigniew Jabłoński, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON RP. Deputowany N. Bays jest także wiceprzewodniczącym Grupy Parlamentarnej ds. Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

autor: Tadeusz Joniewicz (PISM) 

Seminarium miało charakter nieformalny, ale poruszyło istotne, czasem trudne kwestie dotyczące kontaktów między resortami spraw zagranicznych i obrony obydwu krajów. Podsumowując dyskusję poseł Dorota Rutkowska podkreśliła, że Polska roku 2012 to już nie ten kraj sprzed kilkunastu lat. Z roli potencjalnego klienta przekształciła się w równorzędnego partnera. – W taki właśnie sposób jesteśmy postrzegani na arenie międzynarodowej, co potwierdzają również wypowiedzi przedstawicieli Francji w tej dyskusji – dodała. – Przed Polską i Francją stoi kolejne ważne zadanie zarówno w umacnianiu stosunków bilateralnych, ale także zacieśniania tych kontaktów w ramach Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimaraskiego. Ogromne znaczenie ma w tym dziele niedawna wizyta w Polsce, Prezydenta Republiki Francuskiej Fancoisa Hollande. Prezydent zapewnił o ogromnej przychylności i woli współpracy – podkreśliła pani Poseł.

W spotkaniu wziął także udział J.E. Pierre Buhler, ambasador Francji w Polsce, szefowie instytutów: Marcin Zaborowski, dyrektor PISM i Jean-Pierre Maulny – za-ca dyrektora IRIS, przedstawiciele resortowych ministerstw obydwu krajów.