Nowa ustawa dla funkcjonariuszy

BI1F0745dDrugie czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby związanych ze służbą odbyło się w Sejmie 19 lutego. Sprawozdawcą Komisji Spraw Wewnętrznych była poseł Dorota Rutkowska. Projekt systemowo reguluje kwestię odszkodowań w przypadku funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu oraz służb podległych Prezesowi Rady Ministrów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

– Potrzeba napisania nowej ustawy wynikała z wielu zmian. Zmian prawnych, społecznych, a także spowodowanych postępem wiedzy medycznej. Obecnie obowiązujące przepisy pochodzą sprzed 40 lat i w wielu kwestiach stały się już nieaktualne – uzasadnia poseł Rutkowska.

Zgodnie z projektem jednorazowe odszkodowanie, jak do tej pory, otrzyma funkcjonariusz lub rodzina zmarłego funkcjonariusza z powodu wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Wyjątkiem będą wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby.

– Autorzy projektu stoją na stanowisku, że wypadki, które nie są z winy pracodawcy nie mogą obciążać kosztami jednostki zatrudniającej funkcjonariusza. Odszkodowanie będzie przysługiwać w przypadku, gdy funkcjonariusz podczas drogi do pracy lub z pracy podejmie interwencję, w wyniku której ulegnie wypadkowi. Komisja Spraw Wewnętrznych przychyliła się do tego stanowiska – wyjaśnia poseł sprawozdawczyni.

– W drugim czytaniu zgłoszona została jednak poprawka, aby wszystkie wypadki w drodze do pracy uznawane były za wypadki związane ze służbą. Komisja zaopiniowania negatywnie tę propozycję – dodaje poseł.

Projekt przewiduje kilka sytuacji, w których funkcjonariusz lub funkcjonariusz zwolniony ze służby lub członkowie jego rodziny otrzymają jednorazowe odszkodowanie. Będzie ono przysługiwać m.in., gdy funkcjonariusz pozostając w służbie doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł wskutek wypadku w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Zmienione zostały zasady określania jednorazowego odszkodowania – za jednakowe uszczerbki na zdrowiu będzie ono jednakowe dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj służby. Przy wyliczaniu odszkodowania stosowany będzie system wielokrotności, a nie stałe kwoty. Jednorazowe odszkodowanie wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie będzie można zwiększyć. Określono także m.in. wysokość jednorazowego odszkodowania, gdy uprawnionym będzie tylko jeden członek rodziny zmarłego funkcjonariusza. Odszkodowanie dla małżonka lub dziecka wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a dla innego członka rodziny – 9-krotność. Rząd przyjął projekt 4 czerwca 2013 r. Do Sejmu wpłynął on 18 czerwca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 24 lipca 2013 r. Następnie projekt trafił do Komisji Spraw Wewnętrznych, która skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej, której przewodniczącą została Dorota Rutkowska. Podkomisja odbyła cztery posiedzenia i podczas prac nad ustawą wprowadziła ponad 30 poprawek. Jedną z najważniejszych było poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy i dodanie przepisów regulujących wypłatę funkcjonariuszom odszkodowania za utracone, zniszczone lub uszkodzone przedmioty osobistego użytku. W wyniku tej zmiany zmienił się też tytuł ustawy i obecnie mowa jest o „świadczeniach”, a nie o „świadczeniu” jak to było w pierwotnej wersji. 5 lutego Komisja Spraw Wewnętrznych przyjęła sprawozdanie podkomisji.

BI1F0877fBI1F0905rŹródło fot.: K. Białoskórski