Cele – Działania

Bezpieczeństwo

Tematem, który stał się dla mnie ważny w pracy sejmowej jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zajmuję się tymi zagadnieniami w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jest to niezwykle istotna sfera naszego życia. Poczucie bezpieczeństwa obywateli jest podstawą prawidłowego funkcjonowania współczesnego państwa.  Rozwój cywilizacyjny stwarza nowe zagrożenia, którym trzeba skutecznie się przeciwstawiać. Tworzenie dobrego prawa, które będzie umożliwiało działania prewencyjne jak i właściwe formy interwencji, ale jednocześnie nie będzie ograniczało wolności obywatelskiej należy w głównej mierze do władzy ustawodawczej. Wiem, że tej dziedzinie chciałabym poświęcić jak najwięcej czasu.

Do tej pory miałam możliwość pracy przy takich ważnych ustawach jak: ustawa o broni i amunicji, ustawa o Policji, ustawa o dostępie do informacji publicznej, o bezpieczeństwie imprez masowych, abolicyjna, o przeciwdziałaniu narkomanii, prawo o ruchu drogowym, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  o bezpieczeństwie w górach, o Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczyłam podkomisji do rozpatrzenia ustawy o świadczeniach odszkodowawczych w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Jest to nowa ustawa, która uporządkowała przepisy rozproszone w wielu rozporządzeniach.

W czerwcu 2015 r. zostałam przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak się wkrótce okazało, zmiany które wprowadziliśmy w tej nowelizacji były niezwykle ważne w obliczu nasilającego się kryzysu migracyjnego w Europie. Zaostrzają one przepisy dotyczące imigrantów.

Samorządność

Jako doświadczony samorządowiec nie mogę pozostać obojętna na problemy, z którymi borykają się samorządowcy. Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa jest jedyną polską reformą, która jest zgodnie uznawana za sukces. Sprawiła, że gmina stała się wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą ludzi zamieszkujących ten wyodrębniony obszar. Jeśli więc mamy takie dobro ogólnonarodowe musimy wszelkimi siłami je wspierać i udoskonalać, aby funkcjonowało jak najlepiej.

W mojej pracy parlamentarnej często spotykam się w terenie z wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostami, a także radnymi. Rozmawiamy o problemach, które z pozycji Warszawy często nie są dostrzegane. Staram się być łącznikiem samorządowców gminnych z wojewódzkimi. Jeśli jest potrzeba interweniujemy w resortowych ministerstwach. Na wiele problemów zwracam też uwagę w mojej pracy typowo legislacyjnej. Często konsultujemy proponowane rozwiązania prawne tak, aby nowelizowane ustawy ułatwiały pracę samorządowcom.

W mojej pracy w Sejmie zaangażowana byłam m.in. w prace przy ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o opłatach lokalnych.

W obecnej kadencji Sejmu udało mi się przeprowadzić nowelizację Prawa energetycznego, dzięki której od 3 sierpnia 2015 r. gminy nie płacą za oświetlenie autostrad i dróg ekspresowych. Przepisy obciążające budżety gmin z tego tytułu pochodziły z 2004 r., kiedy to w Polsce mieliśmy zaledwie 700 km takich dróg. Obecnie jest ich ponad 3000 km i oświetlenie stanowiły poważny uszczerbek w finansach samorządów. problem dotyczył ponad 1400 gmin.

Promocja regionu

Każdy poseł musi pamiętać skąd pochodzi, gdzie mieszka i kto mu zaufał. Zaufanie publiczne jest dla mnie najcenniejsze. Staram się tak pracować, aby tego zaufania nie zawieść.

Priorytetem w mojej  pracy w parlamencie stały się działania na rzecz mojego miasta – Skierniewice. Mimo prób zablokowania decyzji o włączenie w granice miasta 150 hektarowego obszaru dawnego poligonu, 26 lipca 2010 r. Rada Ministrów zdecydowała o poszerzeniu granic Skierniewic o ten teren. Intensywnie wspieram funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Skierniewicach oraz naszego Instytutu Ogrodnictwa. Po kilku miesiącach moich starań w lipcu 2015 r. podczas wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Łodzi przyjęte zostały dwa wieloletnie programy badawcze dla ogrodnictwa za 143 mln zł. Większość z tych pieniędzy trafi do skierniewickiego instytutu, a decyzję ogłosiła Premier Ewa Kopacz podczas wizyty w naszym mieście.

Wspieram również działania samorządów bardziej odległych od moich rodzinnych Skierniewic, czy pobliskiej Rawy Mazowieckiej. Bełchatów – obwodnica, Radomsko – szpital. Jestem posłem zawodowym i mój czas poświęcam wyłącznie pracy związanej z tą funkcją.